Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.edite.pl

 

Spis treści:

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZAMIANA TOWARU

V. SPOSOBY ZAPŁATY CENY

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sklep internetowy Edite dokłada wszelkich starań, by prawa naszych Klientów – w szczególności konsumentów – były prawidłowo zabezpieczone. W tym celu wszelkie rozwiązania funkcjonujące w naszym sklepie opieramy na obowiązujących przepisach prawa, w tym Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019.134). Konsument nie może zrzec się uprawnień, w które wyposaża go wspomniana ustawa, zaś wszelkie postanowienia umowne mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tego aktu prawnego.

 

Celem niniejszego Regulaminu nie jest więc wyłączenie lub ograniczenie uprawnień przysługujących konsumentom na mocy prawa powszechnie obowiązującego. Przeciwnie, wszelkie ewentualne wątpliwości związane z treścią niniejszego Regulaminu interpretować należy na korzyść konsumenta, a w przypadku ewentualnej niezgodności jego postanowień z przepisami ustawy, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je bezpośrednio stosować.

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 

1. Sprzedawca, Sprzedający, Administrator danych – Patrycja Żmuda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMRA WOOD Patrycja Żmuda z siedzibą w Dębicy, ul. Cicha 16A, 39-200 Dębica, NIP: 8722297309, REGON: 368718560, nr tel.: 733 611 014, adres e-mail: biuro@edite.pl.

 

2. Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.edite.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 

3. Kupujący, Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

 

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego). Za Konsumenta uznaje się także osobę fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

 

5. Przedsiębiorca – Klient (Kupujący) będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem brzmienia ustępu 4 powyżej.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 z późn. zm.).

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. Umieszczenie w witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

 

2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Zamawiam i płacę”.

 

3. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 661 §1 Kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

4. Sprzedawca niezwłoczne, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia, dokonuje weryfikacji możliwości realizacji Zamówienia, w tym zwłaszcza dostępności Towaru – i powiadamia Kupującego czy akceptuje Zamówienie. W przypadku akceptacji Zamówienia - następuje zawarcie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowy sprzedaży Towaru.

 

5. W przypadku, gdyby okazało się że termin wskazany w ust. 4 jest niewystarczający, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o jego wydłużenie.

 

6. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej edite.pl oraz na odpowiednich podstronach.

 

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do chwili zatwierdzenia zakupu przyciskiem „Zamawiam i płacę”.

 

2. Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony nie powinien przekroczyć sumy 40 dni roboczych i czasu dostawy, który wynosi – w zależności od wyboru jej formy (48 godzin w przypadku firmy kurierskiej, 72 godziny w przypadku przesyłek paletowych wysyłanych firmą spedycyjną).

 

3. W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy - termin realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 2 powyżej może ulec wydłużeniu, do kolejnych 40 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. IV Regulaminu.

 

4. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Towarów. Czas realizacji takiego zamówienia równy jest czasowi realizacji zamówienia odnoszącego się do Towaru dostępnego w najpóźniejszym terminie (zgodnie z wartością wyświetlaną przy opisie Towaru).

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZAMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego zastosowanie znajdują przepisy tej ustawy,  ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorcą, do którego zastosowanie znajdują przepisy tej ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności

z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie, wiadomością e-mail na adres:  biuro@edite.pl lub w formie pisemnej, na adres: EMRA WOOD Patrycja Żmuda, ul. Cicha 16A, 39-200 Dębica.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu winno – celem usprawnienia procedury -  w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej zapłaty.

 

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór stosowany przez Sklep znajduje się poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

 

Adresat:  EMRA WOOD Patrycja Żmuda z siedzibą w Dębicy, ul. Cicha 16A, 39-200 Dębica
 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 

Numer zamówienia

 

 

Forma zwrotu uiszczonej opłaty

 

 

Imię i nazwisko klienta(-ów)

 

 

Adres klienta(-ów)

 

 

Podpis klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

6. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 

7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 • bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towaru przez Klienta do Sprzedającego),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, konieczność wyboru takiego sposobu zwrotu, by Towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

12. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości najniższego możliwego sposobu dostawy, który był dostępny dla produktu lub produktów zakupionych przez Klienta, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu Konsument wskaże inny sposób zwrotu płatności.

 

13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

V. SPOSOBY ZAPŁATY CENY

 

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

przy odbiorze:

 • pobranie
 • płatność przy odbiorze osobistym
 • płatność z góry w formie przelewu na rachunek Sklepu
 • płatność online przez serwis PayPal

 

2. Dostępność poszczególnych sposobów zapłaty, w tym zwłaszcza płatności „za pobraniem”, może być uzależnione od wybranego sposobu dostawy Towaru.

 

3. Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów zapłaty, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu („Płatności”), a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. pkt II powyżej).

 

4. W przypadku płatności „z góry”  zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” lub „przy odbiorze osobistym”– z chwilą dostawy Towarów/osobistego odbioru Towarów.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób, określony w procedurze składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu następujące sposoby dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska paletowa,

b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 

2. Kupujący winien w miarę możliwości zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

 

3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy.

 

4. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej nie warunkuje odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru, ale może przyspieszyć realizację procedury reklamacyjnej.

 

5. Dostępność poszczególnych sposobów dostawy może być uzależniona od Towarów których dotyczy Zamówienie.

 

6. Szczegółowa informacja w kwestii dostępności poszczególnych sposobów dostawy, a także powiązanych z nimi opłat, jest zawarta na stosownej podstronie Sklepu, a także wyświetlana przez Sklep w trakcie procedury składania Zamówienia (zob. pkt II powyżej).

 

7. Adres, na który Towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

 

8. Odbiór osobisty Towaru przez Kupującego jest bezpłatny.

 

9. O gotowości Towaru do odbioru osobistego Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.

 

2. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wiadomości e-mail, przesyłanej Kupującemu w terminie 14 dni od wydania Towaru. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o kontakt z infolinią.

 

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 

2. Przed wysłaniem towaru Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.

 

3. Reklamowany towar odbierany jest od Klienta za pośrednictwem kuriera współpracującego ze Sprzedawcą i na koszt Sprzedawcy.

 

4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu. Nie jest to warunek rozpoznania reklamacji, ale może usprawnić całą procedurę.

 

6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.

 

7. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

 

8. Do reklamowanego Towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

 

9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego niebędącego Konsumentem, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).

 

10.Sprzedawca poinformuje Kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

 

12. Zastosowanie się do wymogów zawartych w pkt VI ust. 2 i 3 oraz VIII ust. 2-10 powyżej nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

 

13. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona. 

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

 

2. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

 

4. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu.

 

6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących celem:

 • Wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 • Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 • Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących.
 • Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego punktu X, przyjmuje się następujące definicje:

 

a) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika. W ramach Sklepu Usługami świadczonymi drogą elektroniczną jest udostępnienie:

 • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem edite.pl
 • usługi „Konto klienta”
 • usługi „Formularz – Praca Aplikuj”
 • usługi „Formularz – Zapytanie o produkt”
 • usługi „Formularz – Poleć znajomemu”
 • usługi „Formularz zamówienia”
 • usługi „Zakup przez 1 kliknięcie”
 • usługi „Schowek”
 • usługi „Newsletter”

 

b) Usługodawca - Sprzedawca.

 

c) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego.

 

 

2..  Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

A. Konto klienta

 

Na stronach serwisu edite.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

 

 • dostęp do panelu klienta;
 • dostęp do  historii zamówień Użytkownika;
 • możliwość dodania / zmiany danych adresowych;
 • możliwość dodawania ulubionych towarów do schowka, a następnie zapamiętanie listy;
 • możliwość zmiany ustawień konta.


W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

 

Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego na adres elektroniczny z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 

B. Formularz – Praca Aplikuj

 

Formularz Praca Aplikuj umożliwia kontakt z Usługodawcą osób zainteresowanych współpracą.

 

Formularz dostępny jest na podstronie „Praca Aplikuj”. Do skorzystania z formularza konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. W treści formularza należy wprowadzić zapytanie dotyczące możliwej współpracy.

 

C. Formularz  - Zapytanie o produkt

 

Formularz – Zapytanie o produkt umożliwia kontakt z Usługodawcą celem uzyskania informacji dotyczących konkretnego produktu.

 

Formularz jest dostępny po wybraniu opcji „Zapytaj o produkt” na podstronie konkretnego towaru, którym zainteresowany jest Użytkownik.

 

Do skorzystania z formularza konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. W treści formularza należy wprowadzić zapytanie dotyczące produktu.

 

D. Formularz – Poleć znajomemu

 

Formularz – Poleć znajomemu pozwala przesłać do osoby trzeciej link do konkretnego produktu wraz z komentarzem od Użytkownika.

 

Formularz jest dostępny po wybraniu opcji „Poleć znajomemu” na podstronie konkretnego towaru, który Użytkownik chce polecić.

 

Do skorzystania z formularza konieczne jest podanie imienia osoby polecającej oraz adresów e-mail osoby polecającej i znajomego. Użytkownik może dodatkowo opatrzyć polecenie komentarzem.

 

E. Formularz zamówienia

 

Formularz zamówienia dostępny jest na stronie edite.pl, a korzystanie z niego rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch następujących po sobie czynności: wypełnienie Formularzu zamówienia oraz potwierdzenie jego treści kliknięciem pola „Zamawiam i płacę” (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji danych).

 

W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko (firma), adres (ulica i numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy), adres e-mail oraz numer telefonu.  W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za zrealizowane zakupy, konieczne jest także podanie numeru NIP (o ile Użytkownik taki numer posiada). 

 

F. Usługa „Zakup przez 1 kliknięcie”

 

Usługa „Zakup przez 1 kliknięcie” dostępna jest na podstronach poszczególnych produktów bo wybraniu opcji „Zakup przez 1 kliknięcie”. Usługa ta umożliwia złożenie wstępnego zamówienia, na które Usługodawca odpowie mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie trzech następujących po sobie czynności: wypełnienie formularza „Zakup przez 1 kliknięcie”, potwierdzenie jego treści kliknięciem pola „Składam zamówienie na ten produkt” oraz ustaleniu z Usługodawcą wszelkich szczegółów realizacji Zamówienia telefonicznie lub mailowo (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji danych).

 

W formularzu w ramach usługi „Zakup przez 1 kliknięcie” niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko,  adres e-mail i numer telefonu.

 

G. Schowek

 

Usługa „Schowek” pozwala na dodawanie do listy ulubionych produktów dostępnych w Sklepie internetowym. Dodanie do Schowka następują poprzez kliknięcie w opcję „dodaj do ulubionych” na podstronie konkretnego produktu.

 

Lista w Schowku dostępna jest odpowiednio przez czas pojedynczej sesji (w przypadku braku utworzenia Konta klienta) lub do momentu usunięcia produktów z listy lub do momentu zlikwidowania Konta klienta (w przypadku utworzenia Konta klienta).

 

H. Udostępnianie strony www

 

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony edite.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

 

I. Newsletter

 

Newsletter jest elektroniczną usługą świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

Na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu zamówienia lub podczas rejestracji Konta klienta. Zapis następuje w momencie potwierdzenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia lub rejestracji Konta klienta.

 

Zapis jest także możliwy na stronie głównej edite.pl po wprowadzeniu adresu e-mail oraz wybraniu opcji „Zapisz”.

 

 

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Udostępnienie strony www - umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.

 

2. Formularz – Praca Aplikuj – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.

 

3. Formularz – Zapytanie o produkt - umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.

 

4. Formularz – Poleć znajomemu - umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po wysłaniu do znajomego Użytkownika linku do produktu.

 

5. Formularz zamówienia – umowa zostaje zawarta w momencie dodania przez Użytkownika pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przy wykorzystaniu Formularza zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Usługa elektronicznego Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy – umowa wygasa z momentem złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

 

6. Usługa „Zakup przez 1 kliknięcie” – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia pól formularz i jego przesłaniu. Złożenie zamówienia przy wykorzystaniu usługi „Zakup przez 1 kliknięcie” wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Usługa „Zakup przez 1 kliknięcie” ma charakter jednorazowy – umowa wygasa z momentem złożenia zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jej pośrednictwem przez Użytkownika.

 

7. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Konta klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

 

8. Schowek – umowa zostaje zawarta z chwilą dodania produktu do listy polubionych. Umowa rozwiązuje się wraz z zakończeniem sesji (w przypadku braku założenia Konta klienta) lub z momentem usunięcia Konta klienta (w przypadku założenia Konta klienta) lub w każdym razie w usunięciu z listy polubionych produktów wszystkich pozycji.

 

9. Newsletter – umowa zostaje zawarta w momencie zapisu na Newsletter, to jest w momencie zaznaczenia odpowiedniego checkboxa i zatwierdzeniu zapisu bądź to poprzez przycisk „Zapisz”, bądź to poprzez przycisk „Zamów i zapłać”, bądź to poprzez założenie Konta klienta.  Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

 

4. Zmiana części regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:

 • funkcjonalności sklepu internetowego,
 • obowiązujących przepisów prawa,
 • profilu działalności Usługodawcy,
 • świadczonych usług,

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta lub poprzez wyświetlenie informacji w postaci wyskakującego okienka tzw. Pop-upa. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła lub udostępnia nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

 

5.Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług  świadczonych drogą elektroniczną

 

Wykonując obowiązek przewidziany art. art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje niniejszym  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zaznaczając jednak, iż informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które wystąpić mogą jedynie potencjalnie, ale które – pomimo stosowania przez Usługodawcę środków adekwatnie zabezpieczających jego infrastrukturę – powinny być brane pod uwagę.

 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi.:

 

 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Programy takie powinien być stale aktualizowane.

 

6. Funkcje lub cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Użytkownika

 

Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi świadczonej drogą elektroniczną, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki Cookies), zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie edite.pl.

 

7. Obowiązki  Użytkownika

 

Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

 

8. Warunki techniczne

 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 15  lub Google Chrome w wersji nie starszej niż 12 lub Opera w wersji nie starszej niż 10 lub Safari w wersji nie starszej niż 4 lub Microsoft Edge w wersji nie starszej niż 79;
 • włączoną obsługę Java Script i Cookies;
 • aktywny adres e-mail.

 

2. Zalecana minimalna rozdzielność ekranu: 1024 x 768.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ______ 2021 roku.

 

2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 

3. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 

4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku Przedsiębiorców, za sąd właściwy uznany będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny edite.pl  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu